درخواست اخذ عاملیت

dealer
مشخصات عمومی مشخصات عمومی
نام و نام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتحصیلات 

نوع فعالیتاز سالتا سالمحل فعالیت (شهرستان) Locationمشخصات محل مورد تقاضا


مشخصات محل مورد نظرمشخصات ملک

مترمربع

متر

مشخصات شهرستانحداکثر سرمایه نقدی و غیر نقدی مجاز

تومان

تومان

ثبت          حذف