آموزش و راه اندازی

اولیه دستگاه در بدو تحویل

سرویس دوره ای

250 ساعت

سرویس دوره ای

500 ساعت

سرویس دوره ای

1000 ساعت

کاربر گرامی

در هریک از این بازدید ها و سرویس ها مواردی از قبیل تعویض روغن ، فیلترها ، گریس کاری ... براساس جداول در دفترچه راهنمایی دستگاه ها و پشت کارت گارانتی دستگاه ها انجام می گیرد .
علاوه بر سرویس های دوره ای بروز هرگونه خرابی احتمالی دستگاه و یا موارد دیگر ، بنا به درخواست مالک دستگاه تکنسین های آموزش دیده شرکت ایرتویا در کوتاه ترین زمان ممکن به محل کارکرد دستگاه مراجعه نموده و اقدامات لازم در خصوص رفع عیب را انجام میدهند.
در صورت نیاز دستگاه به قطعه شرکت متعهد به تامین قطعات مربوطه مبتنی بر ضوابط گارانتی میباشد . تشخیص این موضوع که قطعات معیوب شامل پوشش گارانتی میباشد یا خیر ، برعهده تکنسین های شرکت ایرتویا میباشد .درموارد خاص که امکان انجام تعمیرات در سایت مشتری موجود نیباشد ، برای انجام تعمیرات دستگاه میبایست به محل تعمیرگاه شرکت ایرتویا منتقل گردد .